Soortenbeschermingsacties in het Meetjesland, ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen

Soortenbeschermingsacties in het Meetjesland, ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen

Elke streek heeft zijn typische fauna en flora, verbonden aan het soort bodem, klimaat, reliëf, water, en het “in cultuur” brengen van de ruimte door de mens. Ook in het Meetjesland komen soorten planten en dieren voor die specifiek zijn voor de streek. Vaak kunnen die soorten enkel overleven binnen een bepaald biotoop, dat bestaat uit (semi-) natuurlijke elementen (rietkragen, knotbomen, hoogstamboomgaarden, solitaire bomen, houtkanten, bomenrijen, poelen, ruigten, weilanden, ….) maar vaak ook uit bouwkundige elementen (schuur, kerktoren, ijskelders,…).

Bij soortgerichte acties worden concrete impulsen gegeven om meer en betere leefplaatsen te bieden en bestaande biotopen te bewaren, te verbinden en te verbeteren voor typische fauna en flora in het Meetjesland. 

Hier vindt u meer informatie