Hélène

Regionaal Landschap Meetjesland zet zich in voor het behoud en de versterking van natuur en landschap in onze regio. We proberen alle actoren die hierbij betrokken zijn met ons mee te laten denken en acties uit te voeren.
Als natuurmedewerker werkt Hélène vooral rond soortenbescherming. Bruine kiekendief, kerkuil, steenuil, vleermuizen, zwaluwen, geelgors, amfibieën, bijen, vlinders... zij zijn al jaren de hoofdrolspelers in verschillende projecten.

Maar ook de bestrijding van exoten, zoals de Canadese of Nijlgans vraagt onze aandacht. Dit is telkens weer en evenwichtsoefening tussen natuur, landbouw, overheden en overlegorganisaties. Het geeft voldoening als dit lukt en uitmondt in concrete acties op het terrein: inzaaien van perceeltjes voor de geelgors, poelen graven, nestkasten verdelen, beschermen en verbeteren van biotopen voor bruine kiekendief of vleermuizen... Er komt meestal heel wat communicatie en sensibilisatie bij kijken, maar het loont!

Contacteer Hélène

G 0474 55 61 73 | E helene.quide[at]RLM.be